Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie pisemnego testu po każdym module (20%), egzaminu z symulacji klinicznej (30%) i końcowego egzaminu pisemnego (50%). Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik musi zdobyć min. 60 % ze wszystkich składowych egzaminu.
Egzamin z części klinicznej jest przeprowadzany przez uczestnika osobiście podczas ostatniego modułu w celu sprawdzenia zaawansowania umiejętności klinicznych w użyciu lasera dentystycznego wybranego przez uczestnika. Kandydaci powinni być w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące badania klinicznego pacjenta zawarte w specjalnym formularzu egzaminacyjnym w określonym czasie.

Pisemny egzamin końcowy, będący podsumowaniem całego kursu, odbywa się poprzez wypełnienie testu egzaminacyjnego składającego się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących wszystkich aspektów omawianych podczas szkolenia. Egzamin dobywa się po ostatnim module. Egzamin można zdawać wielokrotnie po spełnieniu określonych warunków regulaminu i uiszczeniu każdorazowo opłaty egzaminacyjnej.

Uczestnicy otrzymają 128 godzin CPD po pomyślnym ukończeniu 8 modułów. Po pomyślnym zdaniu egzaminów teoretycznych i praktycznych uczestnicy otrzymują dyplom “International Fellowship of Academy of Laser Dentistry ” z ramienia ALD i „ Professional Diploma in Advanced Laser Dentistry ”od BAIRD.